galeria - ostatnio dodane zdjęcia

Mapa zabezpieczeń
Mapa tras
ZT LL - 15 km
ZT L - 35 km
więcej>>

Aktualności

BOŻE NARODZENIE 2020

2020-12-22 13:23:24

więcej>>

REGULAMIN MPMK

STRONA W BUDOWIE

Regulamin roz­gry­wa­nia Mistrzostw Polski Młodych Koni w 2021 r.

posta­no­wie­nia szcze­gó­łowe: Spor­towe Rajdy Konne

 

Mistrzostwa Polski Młodych Koni (MPMK) orga­ni­zo­wane są wspól­nie przez Polski Związek Hodowców Koni oraz Polski Związek Jeździecki i roz­gry­wane wg posta­no­wień ogól­nych regu­la­minu roz­gry­wa­nia MPMK oraz posta­no­wień szcze­gó­ło­wych, doty­czą­cych poszcze­gól­nych dyscyplin.

 1. MPMK w Sportowych Rajdach Konnych odby­wają się zgod­nie z Przepisami i aktu­al­nym Regulaminem Rozgrywania Zawodów dys­cy­pliny Sportowych Rajdów Konnych wraz z ele­men­tami wska­za­nymi w poniż­szych Postanowieniach.
 2. Prawo startu w MPMK w dys­cy­pli­nie Sportowych Rajdów Konnych uzyskują:
  • w kate­go­rii koni 4-letnich wszyst­kie konie, które co naj­mniej raz ukoń­czyły klasę L na zawo­dach kra­jo­wych i/lub konie posia­da­jące karierę wyści­gową na torach, które ukoń­czyły przy­naj­mniej dwie goni­twy (nie­zbędne zaświad­cze­nie o karie­rze wyści­go­wej wysta­wione przez odpo­wied­nie wła­dze wyścigowe),
  • w kate­go­rii koni 5-letnich wszyst­kie konie, które co naj­mniej raz ukoń­czyły klasę P na zawo­dach krajowych,
  • w kate­go­rii koni 6-letnich wszyst­kie konie, które ukoń­czyły klasę N na zawo­dach krajowych,
  • konie pol­skiej hodowli mają prawo startu w MPMK na pod­sta­wie wyni­ków osią­gnię­tych za gra­nicą. Decyzję o ich uczest­nic­twie podej­muje Komisja Koordynacyjna PZJ-PZHK.
 3. Zasady roz­gry­wa­nia Mistrzostw Polski Młodych Koni:
  • w kate­go­rii koni 4-letnich zasady roz­gry­wa­nia są zgod­nie z zasa­dami kon­kursu obo­wią­zu­ją­cymi dla klasy L z tym, że do punk­tów zdo­by­tych w kon­kur­sie doli­czane są punkty pocho­dzące z oceny na trój­ką­cie. Zwycięża para z naj­więk­szą liczbą uzy­ska­nych punk­tów. W przy­padku uzy­ska­nia przez kilka par iden­tycz­nej liczby punk­tów o zaję­ciu wyż­szego miej­sca decy­duje krót­szy czas wej­ścia na bramkę wete­ry­na­ryjną, a przy dal­szym braku rozstrzygnięcia- więk­sza liczba punk­tów za ruch,
  • w kate­go­rii koni 5-letnich zasady roz­gry­wa­nia są zgodne z zasa­dami kon­kursu obo­wią­zu­ją­cymi dla klasy P. Punkty uzy­skane za poszcze­gólne odcinki są sumo­wane, zwy­cięża para z naj­więk­szą ich liczbą. W przy­padku uzy­ska­nia przez kilka par iden­tycz­nej liczby punk­tów, o zaję­ciu wyż­szego miej­sca decy­duje krót­szy czas wej­ścia na bramkę wete­ry­na­ryjną, a przy dal­szym braku rozstrzygnięcia- więk­sza liczba punk­tów za ruch,
  • w kate­go­rii koni 6-letnich obo­wią­zuje kon­kurs roz­gry­wany na dystan­sie klasy N, nato­miast koniom przy­zna­wane są punkty zgod­nie z zasa­dami punk­ta­cji obo­wią­zu­ją­cymi w kla­sie P. Punkty zdo­byte za poszcze­gólne odcinki są sumo­wane, zwy­cięża para z naj­więk­szą ich liczbą. W przy­padku uzy­ska­nia przez kilka par iden­tycz­nej liczby punk­tów o zaję­ciu wyż­szego miej­sca decy­duje mniej­sza suma cza­sów wejść na bramki wete­ry­na­ryjne (czyli im krót­sze wej­ścia na bramki tym wyż­sze miej­sce w kon­kur­sie). Przy dal­szym braku roz­strzy­gnię­cia o wyż­szym miej­scu decy­duje więk­sza suma punk­tów za ruch.
 4. Pokaz w ręku na trój­ką­cie doty­czy tylko koni 4-letnich. Konie są pre­zen­to­wane naj­pierw w kłu­sie, następ­nie w pozy­cji „stój” i w stę­pie na trój­ką­cie o wymia­rach 30x30x30m. Prezentacja na trój­ką­cie jest oceną eks­te­rieru, spraw­dze­niem pre­dys­po­zy­cji rucho­wych konia oraz stop­nia posłu­szeń­stwa i zaufa­nia do czło­wieka. Oceny konia doko­nuje 3-osobowa usta­la­jąc wspólną notę za każdy ele­ment. Wynik koń­cowy poda­wany jest publicz­nie wraz z komen­ta­rzem przewodniczącego.

Ocena obej­muje:

 • typ i pokrój,
 • kon­dy­cję, pie­lę­gna­cję (w tym kopyta) oraz wra­że­nie ogólne
 • ocenę konia w kłu­sie, pozy­cji stój i stępie

(szcze­gó­łowe dane doty­czące oceny koni zawarte są w Postanowieniach Ogólnych Regulaminu roz­gry­wa­nia MPMK - punkt 19 i 20).

Skala ocen od 0 do 10 pkt. za każdy z wymie­nio­nych ele­men­tów, z dokład­no­ścią do 0,1 pkt. Oceny doko­nuje 3-osobowa komi­sja, usta­la­jąc wspólną notę za każdy ele­ment. Sumę punk­tów za poszcze­gólne ele­menty prze­mno­żoną przez 0,05 dodaje się do cał­ko­wi­tego wyniku punk­to­wego w kla­sie. Wynik oceny na pły­cie ten jest poda­wany publicz­nie wraz z komen­ta­rzem oraz jest publi­ko­wany w wyni­kach MPMK w oddziel­nej kolumnie.

źródło: PZHK